Rychlost.cz Informace Zásady Zpracování osobní údajů

Zásady Zpracování osobní údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) webu rychlost.cz (dále též „Web“), provozovaný provozovatelem Adamem Hakenem, IČ: 72907673, Železnice, Bradlecká 340, kontaktní též na osobniudaje@rychlost.cz (dále též „organizace“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti organizace jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných prostřednictvím online aktivit Webu takto:

1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

2. Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás, v souvislosti s užitím Webu, tedy v souvislosti s tím, že Vám poskytujeme služby dle Podmínek rychlost.cz. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, datum narození, bydliště, doručovací adresa, další kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies apod. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.

3. Zpracováváme pouze osobní údaje pro konkrétní účely na základě právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU. Stáváme se zpracovatelem osobních údajů konkrétního poskytovatele připojení internetu (dále též „připojení“), jehož nabídku připojení poptáváte.

4. Vaše údaje zpracováváme:

  • a) po dobu nezbytnou k poskytnutí služby. Dále zpracováváme pouze IP adresu na dobu neurčitou ke statistickým účelům,
  • b) po dobu nezbytnou pro naplnění obchodního vztahu s poskytovatelem připojení, tam kde jsme v pozici zpracovatele osobních údajů,
  • c) po dobu expirace Vašeho uživatelského účtu, jste-li na Webu registrováni jako uživatelé,
  • d) nejdéle však 10 let, a to zejména z důvodu a způsobem dle archivační lhůty zákona o DPH anebo z důvodu expirace souhlasu, byl-li udělen.

5. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: osobniudaje@rychlost.cz Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.

6. V případě, že prodáme či koupíme jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, můžeme předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud budeme alespoň částečně převzati třetí stranou, budou údaje, kterými disponujeme my a/nebo naši uživatelé či členové, jedním z převáděných aktiv.