Rychlost.cz Fórum Ostatní Jak dosáhnout dobré kvality přpojení pro všechny zákazníky u Wifi sítí

Jak dosáhnout dobré kvality přpojení pro všechny zákazníky u Wifi sítí

Jak dosáhnout dobré kvality přpojení pro všechny zákazníky u Wifi sítí

Ostatní
Toto téma je zamknuto, nelze do něj přidávat reakce.
Můžete založit nové téma.
od jakubl
příspěvků: 8
IP: (zobrazit)

Všichni sice po ní touží, ale jen málokdo doopravdy ví,co všechno je potřeba umět a bezpodmínečně nutné udělat pro její víceméně úspěšnou realizaci. Bude li od antén všech klientů na anténu pro daný počet zákazníků kapacitně dostatečně dimenzovaného přístupového bodu (to je samozřejmě první předpoklad úspěchu)dopadat přibližně stejný signál = ani silný,ani zbytečně slabý, ale úrovňově přiměřený a dosažitelný bez velkých vícenákladů i od nejvzdálenějšího klienta,tak u takové sítě by v podstatě již neměl nikdy nastat problém s dobrou stabilitou pro všechny připojené uživatele. Síť s malou stabilitou je totiž zbytečně kapacitně zatěžována ještě navíc kvůli neúměrnému prodlužování doby stahování i odesílání dat z důvodu nutnosti častého opakování přenosu chybných paketů Část její přenosové kapacity se tak zmaří zcela neúčelně. Jen u úrovňově dobře vybalancované sítě budou ovšem všichni současně surfující klienti i v době silného provozu obsluhovaní korektně, bez přílišných poklesů rychlosti,protože reálná přenosová kapacita takového přístupového bodu bude mezi ně přerozdělována spravedlivě v rámci nastavených limitů. Takové velmi prospěšné chování sítě nelze ovšem dosáhnout zcela náhodně a bez náležité přípravy a znalostí. Před instalaci modemu i antény u kteréhokoliv klienta si musíme nejdřív vždy uvědomit, že intenzita vysílaného signálu neklesá úměrně, ale s druhou mocninou vzdálenosti! Z naprosto stejných modemů + antén tedy dostanete od klienta vzdáleného jen 100m až 100x silnější signál k anténě přístupového bodu,než od toho vzdáleného 1000m, samozřejmě za ideálního počasí, přímé viditelnosti a přesného nasměrování. Nelze ovšem zapomínat ani na další dodatečný a citelný útlum signálu (z důvodu velmi vysokých používaných frekvencí) šířících se přes znečištěný vzduch a jakékoliv překáž-ky. Paprsek WiFi signálu také bohužel není vůbec schopen sledovat přirozené zaoblení zemského povrchu a tak zejména příliš vysoce směrové antény přístupového bodu musí být vždy dodatečně nakloněny ve směru antén těch dále až daleko bydlících klientů, aby zcela neúčelně neodlítnul do kosmu. Jinak může pro ně nastat až úplná ztráta signálu, pokud jejich anténa nemůže být z jakéhokoliv důvodu umístěna až nepřiměřeně vysoko. Vrátíme se ale k tomu nejpod-statnějšímu, a to jak dospět co k nejvíce jednotné úrovní signálů s max. rozdílem cca do 1 : 5 od všech klientů. Není to až tak složité a nákladné. Právě naopak. Postačí jen k modemům k přístupovému bodu blízko bydlících klientů montovat výhradně nízkoziskové = velmi slabé anténky a těm vzdálenějším nebo částečně něčím zastíněným (větve stro-mů,štíty střech domů, dráty el. vedení atd.) postupně vždy o něco ziskovější. A teprve až těm nejvzdálenějším ty nejziskovější, např. parabolické antény + modemy s vysokým vysílacím výkonem a citlivostí přijímače. Větší úrovňový rozdíl, než je těch max. doporučených asi 1:5 je již velice kritický. Doposud žádný modemový přijímač na světě totiž nedokáže úrovňově příliš rozdílné signály zpracovávat průběžně a zároveň velmi svižně bez závažných chyb.(snadno totiž nastane ona nežádoucí velká chybovost paketů se všemi velmi nepříznivými důsledky) Citlivost dnešních modemových přijímačů se totiž musí vždy automaticky a přednostně naregulovat dle momentálně nejsilnějšího signálu a ty ostatní, zejména mnohem slabší, začnou být přirozeně buď částečně, nebo až zcela ignorovány. Jednoduše již potom nedosáhnou na spodní rozlišovací mez bezchybné zpracovatelnosti a to se okamžitě projeví právě velmi citelným poklesem stability spojení pro všechny klienty se slabším signálem! Asi jako když si ve velkém kraválu dáme do uší spásné ucpávky! Přestaneme ovšem okamžitě slyšet a od sebe rozeznávat všechny ostatní o něco slabší zvuky. O další vzájemné jemné dorovnání rozdílných signálů se i potom bude muset starat, zejména kvůli vlivům počasí, (např. husté sněžení, déšť, silný vítr) dnes již běžně zabudovávaná automatická regulace citlivosti přijímače + aut. regulace výstupního vysílacího výkonu v modemu přístupového bodu i v modemech klientských. Velmi rychlého srovnávání větších vzájemných rozdílů úrovní signálů od mnoha současně vysílajících modemů zákazníků nemůže být ale nikdy dosaženo již z principielních důvodů! I když totiž tyto samoregulační automatiky dokážou poměrně bleskově stáhnout citlivost po příchodu příliš silného signálu a po jistém čase i snížit vysílací výkon, především jejich návrat na vyšší citlivost a výkon jim již musí trvat vždy relativně dlouho. Jinak by se právě tyto samoregulační automatiky mohli vzájemně mezi sebou silně rozkmitat a znemožnit tak jakékoliv připojení k síti. Analogicky např. i naše oči se musí vždy relativně dosti pomalu a postupně zotavovat na běžnou úroveň světla po nečekaném podráždění příliš silným zábleskem. V poslední době se ale přesto velmi rozmáhá zejména bezmyšlenkovitá instalace různých klientských sestav se zabudovanou vysoce ziskovou anténou jednotně a univerzálně pro všechny klienty = i těm velmi blízko bydlícím i těm nejvzdálenějším. Taková praxe ale vede vždy nekompromisně a rovnou k mizerné stabilitě! Z naprosté neznalosti základní příčiny problému je potom většinou sváděna na jakési neodstranitelné zarušení. Takový klient, nebo dokonce celá skupina k přístupovému bodu blízko bydlících klientů, potom dokáže doslova terorizovat buď samotnou možnost, nebo přinejmenším kvalitu a stabilitu připojení všem dalším klientům se slabším signálem, aniž to vůbec tuší! Od některých klientů jsem se dokonce v praxi setkal i s úmyslným zneužíváním zde popsaného jevu. Vysoce ziskové antény si ke svým modemům totiž přidali zcela potají a dodatečně. Přes plnou funkčnost samoregulačních automatik je totiž potom na anténu přístupového bodu dodáván příliš silný signál právě z důvodu, že mají instalovanou tu vysoceziskovou anténu, která je pro obě činnosti vždy zcela společná /pokračování v dalěím píspěvku/

 
od jakubl
příspěvků: 8
IP: (zobrazit)

a proto automaticky silně zesiluje ne pouze přijímaný, ale rovněž i vysílaný signál! A tak i přesto, že zabudovaná reg. automatika (bohužel ale vždy až po několika sekundách) vysílací výkon sice sníží na jisté nepodkročitelné minimum, i tak signál z ní bývá přesto přechodně (a právě v tomto přechodném období potom dochází ke zcela nekorektnímu zpracovávaní signálu s nutností velmi často opakovat chybné pakety) až trvale ještě příliš vysoký proti signálu od klien-tů vzdálených. Právě zde vzniká základní a hlavní příčina většiny problémů se stabilitou i rychlostí připojení pomocí WiFi technologií. Bývá totiž zcela nejčastějším zdrojem opráv-něné nespokojenosti a reklamací od jisté části zejména ve větší vzdálenosti bydlících,nebo navíc i nějakými přírodními překážkami zastíněných zákazníků. Problém ovšem řešitelný je! Právě přes doporučovanou pečlivou a správně odstupňovanou volbu ziskovosti všech klientských antén! Takto lze celkem snadno a levně dospět k jakémusi základnímu vzájemnému srov-nání úrovní signálů od všech jednotlivých klientů. Příliš pomalé a proto často zlobivé samoregulační automatiky pak již totiž nemusí téměř vůbec nic řešit a místní síť se jako celek začne často chovat přesně tak, jak má. Musí být pouze před-nostně používány modemy umožňující připojovat různě antény dle vzdálenosti klientského stanoviště od přístupového bodu. I samotný klient si může úroveň stability používané sitě otestovat poměrně snadno. Pokud se mu rychlost toku dat v době zvýšeného provozu velice často a nepřiměřeně prudce mění, až zamrzá úplně na nulu, je to vždy neklamné znamení, že citlivostní automatika v modemu daného přístupového bodu již stávající přílišné rozdíly v úrovni přicházejících signálů evidentně srovnávat nestíhá a poskytovatel by měl urychleně sjednat nápravu, protože on sám již na samém začátku zanedbal všechny zde doporučené zásady. Především on by si totiž měl správně vyrovnanou úrovňovou bilanci své sítě pečlivě a průběžně ohlídat již během prvotní instalace u každého jednotlivého, zejména nového zákazníka. Testovat lze například tak, že u tohoto nového klienta bude zpuštěno stahování nějakého většího souboru a u některého dalšího k přístup. bodu blízko bydlícího klienta se po chvilce zařídí totéž. Od tohoto okamžiku smí rychlost stahování u obou klientů poklesnout jen velmi málo. Pokud klesá naprosto neúměrně, případně až zcela úplně zamrzá pouze u toho vzdálenějšího klienta, je to provozně nepřípustný stav jednoznačně poukazující na mizernou kvalitu dané místní sítě. U toho blízko bydlícího klienta(tů) bude proto asi nezbytné snížit vysílací výkon modemu např. výměnou stávající anténky za nějakou slabší a provést test znovu. Pokud ani předešlá úprava anténky nepomůže, je potřebné ji vyměňovat dále za ještě slabší atd. Až pokud se nedosáhne kladného výsledku testu.Tento postup ale pochopitelně nelze opakovat až do nekonečna a tak někdy bude nakonec asi nezbytné postupovat právě opačně a dát tomu vzdálenějšímu zákazníkovi rovnou modem s vyšším vysílacím výkonem a ještě lepší anténu pokud možno s co nejlepším výhledem na přístupový bod. Nebo provést dokonce obojí. Až po neúspěšném vyčerpání všech předchozích možnosti lze např. zkusit použít o něco ziskovější anténu u přístupového bodu a současně ještě více zeslabit anténku toho blízko bydlícího klienta. Za všemi uváděnými poznatky a postupy stojí i má dlouhodobá pozorování a praktické zkušenosti při svépomocné stavbě takové trochu větší sítě partou WiFi nadšenců na jednom satelitním sídlišti. Sítě budované od samého začátku dle popisovaných zásad a vždy následně důsledně testované buď zde uváděnou, nebo nějakou modernější metodikou s přesným porovnáváním přicházející úrovně signálu od všech klientů pomocí jejího dálkového monitoringu, budou po splnění ještě několika dalších nezbytně nutných podmínek i minimálně rušit všechny okolní konkurenční sítě a naopak. Zvýšená námaha se nakonec vždy vyplatí, protože zajistí max. spokojenost, a tím i věrnost všech již získaných klientů. Kladné reference potom přivábí i další zákazníky. To je pro úspěšné podnikání v tomto oboru s velkou konkurencí od ostatních poskytovatelů s mnoha dalšími soudobými technologiemi připojení asi zcela rozhodující. Proto kromě znalostí všech IT náležitostí bývá ještě vždy užitečné umět umně využívat i všechny výhodné směrové vlastnosti dnes používaných antén, ale také správně chápat některé záludností přijímačové a vysílací WiFi techniky včetně zde uváděných principielních nedostatků její soudobé samoregulační automatiky. Právě na tyto její nectnosti jsem se v tomto článku zaměřil trochu podrobněji, protože mají často až nečekaně negativní dopad na celkovou dosažitelnou stabilitu a uživatelskou kvalitu každé WiFi bezdrátové sítě. Zásady proto plně platí jak pro místní sítě 2,4GHz, tak pro novější 5GHz. Doufám, že problematiku jsem popsal nestranně a pro obě zainteresované strany = poskyto-vatele ale i běžné klienty dostatečně srozumitelně. Zcela záměrně proto neužívám některé vysoce specializované (většinou anglické) oborové výrazy a zkratky. Tak vlastně asi nejsnáze pomohu ušetřit obě strany od případných, často zcela zbytečných, technických nedorozumění, ale i možných následných finančních zklamání. L. Jakub. 4.10. 2010

 
od tomasek1234
příspěvků: 438
IP: (zobrazit)

Pekne ale nejak jsem nepochopil smysl "clanku" Resp. kdyby to byl clanek tak proc ne :) Taky bys mohl popsat sve misto v retezci. Jestli jsi uzivatel Ria nebo nekdo z firmy :) Pokud si z ria tak ti muzu vesele rict, ze jsem mel pripojeni pres wifi 6 let a vzdy to slapalo naprosto paradne do shaperu, minimalni latence a pohodicka. Po odkoupeni firmou rio sla cela sit (se stejnym poctem klientu a stejnou rychlosti) totalne do haje. Na hotlinu sem byl denne, posilal pingy a tracerty ale nic z toho. Az od jednoho technika jsem pozjistil, ze rio na sit kasle a nehodla do ni nijak investovat, urcite ne do bezdratove. Takze at necekam zadne zlepseni. Proto jsem uz dnes jinde a za cenu polovicni nez u ria mam trojnasobnou rychlost.

Pokud ses uzivatel ria - tak jak ti to tam slape chlape :)

 
od jakubl
příspěvků: 8
IP: (zobrazit)

Dobrý den. Smyslem tohoto mého trochu odborněji zaměřeného příspěvku je především zastat se všech těch s kvalitou poskytovaných WiFi služeb právem nespokojených zákazníků,mezi které bohužel momentálně patřím i já. Jedná se zejména o klienty z odlehlejších venkovských oblastí,kteří žádný velký konkurenční výběr ve volbě internetové přípojné technológie prozatím nemají a ještě dlouho mít nebudou. Títo od přípojného AP dál bydlící zákazníci potom mohou alespoň prostřednictvím tohoto příspěvku rozpoznat problém a následně přeposlat mé pojednání na své poskytovatele, kteří z různých důvodů(třeba z pouhé z neznalosti, ne z neochoty!)tu žádoucí kvalitu poskytnout neuměj. Aby se jednak něčemu novému a prospěšnému naučili,případně se i pokusili o nápravu v zájmu všech zákazníků i v zájmu svém. Právě proto jsem zveřejnil tak relativně podrobný popis možných řešení včetně celkem snadného testování. Samozřejmě proto nemusí každého běžného zákazníka zajímat úplně všechno až tak podrobně. Pokud má přesto ještě někdo opravdový zájem navíc i o související problematiku správného umístění a volby WiFi antén atd. atd. odkazuji ho na další dosti podrobný článek. Děkuji za pozornost a pochopení.rn http://www.i4wifi.cz/inc/_doc/Pdf/wlan-info-01-cz.pdf

 
od tomasek1234
příspěvků: 438
IP: (zobrazit)

Obavam se, ze kdo dela providera tak tohle davno vi (pokud ne musi jeho sluzby stat za hov....) a pokud je to uzivatel tomu je vsechno tohle co tu pisete u zadku. Chce kvalitni sluzby za malo penez. Nejake technicke reseni ho nezajima a nikdy zajimat nebude. Takze vas obsahly clanek neni vlastne skoro pro nikoho, odbornik nebude cist neco co ej jeho dennim chlebem a pro obycejneho uzivatele je to snuska nesmyslu, kterym nerozumi. To jen tak na okraj. :)

 
od tomasek1234
příspěvků: 438
IP: (zobrazit)

Vysvetlujte starsimu cloveku nejakou fresnelovu zonu.

 
od jakubl
příspěvků: 8
IP: (zobrazit)

Kdyby všichni provideři,jak někteří píšete, byli skuteční znalci a poctivci,to by bylo ve WiFi světě hej hej hej!

Bohužel téměř přesný opak je pravdou. Pokud si ale každý trochu hloubavější klient nebo nový zákazník sjedná po montáži Wifi zkušební dobu a udělá si mnou popsané testy. má možnost tlačit na stávajícího providera, nebo přeběhnout k jinému. To časem donutí některé příliš povrchní rádoby-odborníky a zejména takypodnikatele se zamyslet nad sebou a sjednat žádoucí nápravu. Jinak časem zapláčou nad výdělkem. Tí seriozní provideři naopak můžou kvalitu své sitě právem propagovat a své služby si nechat přiměřeně lépe zapla-tit,když prokážou,že právě ta jejich síť se chová vždy přesně tak,jak jsem napsal v úvodu.

Zlatá konkurence a všeobecná informovanost! Co lepšího si mi všichni zákazníci potom můžeme vůbec přát?

 
od tomasek1234
příspěvků: 438
IP: (zobrazit)

Jiste castecne mate pravdu. Ale ve skutecnosti je to trochu jinak. Nejake zatezove testy a podobne legracky delat muzete, ale provider vas s tim posle do haje. Pochybuju, ze je v tomhle state mesto, kde je tolik wifi provideru, abyste si mohl delat podobne slozite testy a jeste si vybirat. Slusnej provider nema FUP, agreguje jen kdyz opravdu nutne musi a ridi rozumne provoz, tzn. kdyz ma pater Gbit nebude skrtit nekomu ve tri rano jeho 5Mbitu. Kazdej slusnejsi to tak dnes dela. A jak se pozna slusnejsi? Treba zrovna z tohoto webu, kde je docela rozsahla databaze provideru a jejich hodnoceni. Ono by vas nemusel pochvalit ani slusnej provider za podobny "tlaceni" ho nejakymi testy. Taky to neni optika ale wifi. Verim, ze na optice by se daly nektere veci ISP vycitat a pozadovat jejich napravu ale na wifi? Provider je casto rad, ze k vam ten connect za tezky prachy dostreli a nikdo ho v okoli nerusi (posledni dobou taky velky problem)

Takze ano nejake mereni proc ne, ale bohate staci tady nebo treba vyborne mereni na eri cz. Nejake slozite silenosti opravu ne. Nema to smysl ani cenu, s providerem to ani nehne.

 
od jakubl
příspěvků: 8
IP: (zobrazit)

V mnoha menších městech a v okolních vesnicích mezi sebou v současnosti často soutěží již i více než 3 provideří. Nezaměstnanost totiž donutila mnohé hledat si nějakou místní příležitost obživy a tak tyto moje rady dávají zejména těm začínajícím providerům do rukou jeden relativně málo známý, ale velmi účinný nástroj navíc. Mají tak snadnou možnost přetromfnout kvalitou WiFi připojení ty stávající. Dva takové providery již dokonce znám a najednou to ,co dodeďka jaksi ani náhodou nešlo... ejhle již jde. Nespokojení zákazníci se k nim doslova hrnou. A o tom to všechno právě je. I stávající a zejména noví zákazníci si časem zvyknou téměř povinně se předem !!! ptát: Tak jak se mi vaše síť ,pane techniku, bude chovat právě v době zvýšeného provozu? Zatelefonuji si např. ještě vůbec přes Skype atd. atd? Nestačí si ovšem jen stěžovat a bědovat. Je také třeba vnášet do diskusí i své zkušenosti, nové myšlenky a účinnější technické postupy,aby se kvalita služeb mohla průběžně zvyšovat a ceny zároveń dokonce i snižovat.To je také snad hlavním smyslem tohoto různým druhům a problémům připojení věnujícího se diskusního fóra. Jiná rychlá cesta ze stávajícího marazmu a k postupnému vymýcení nadutosti a arogance některých poskytovatelů prostě neexisuje.

 
od dzusby
příspěvků: 3
IP: (zobrazit)

Děkuji ti Jakube za tvůj článek.rnI jako laik jsem porozuměl provázanosti wifi sítě a některým jejím zákonitostem.rnMožná jsem před časem,když jsem odcházel od Losanu,nemusel vyhodit druhého poskytovatele,který mi chtěl vyměnit jeho slabší anténu za mou původní-silnější,vůbec se mi to tehdy nelíbilo.!rnNo,kdyby mi to vysvětlil dost srozumitelně....?rnTak mám teď třetího a jsem s ním spokojený.rnŽádná smlouva,8Gb za 400Kč/měs.a ve špičce průměrně Dow.5500kb,Unl.2000kb,odezva 14 s.rnJe mnoho důvodů proč si nemusí poskytovatel a zákazník rozumět, zvlášť pokud tu těch sítí máme minimálně deset.

 
od technikus
příspěvků: 5
IP: (zobrazit)

Džusby:19.10.2010 22:27Děkuji ti Jakube za tvůj článek.rnI jako laik jsem porozuměl provázanosti wifi sítě a některým jejím zákonitostem.rnMožná jsem před časem,když jsem odcházel od Losanu,nemusel vyhodit druhého poskytovatele,který mi chtěl vyměnit jeho slabší anténu za mou původní-silnější,vůbec se mi to tehdy nelíbilo.!rnNo,kdyby mi to vysvětlil dost srozumitelně....?rnTak mám teď třetího a jsem s ním spokojený.rnŽádná smlouva,8Gb za 400Kč/měs.a ve špičce průměrně Dow.5500kb,Unl.2000kb,odezva 14 s.rnJe mnoho důvodů proč si nemusí poskytovatel a zákazník rozumět, zvlášť pokud tu těch sítí máme minimálně deset.
rnrnSe zájmem jsem si početl reakci dzusbyho, pošli mi prosím info o nynějším poskytovateli, pokud tedy dle Losanu soudím správně, mělo by se jednat o K.Vary nebo Sokolov? Já sám mám ADSL od o2,ale zdá se mi to drahé.Díky za odpověď.

 
od dzusby
příspěvků: 3
IP: (zobrazit)

Odpověď pro TECHNIKUSE.

Jsem z Ústí n.L. a využívám služby od Všebořicenetu.

Upravili si mou antenu,doporučili nový router za cenu z eshopu včetně nastavení(TP-Link 150Mbps za 800Kč),měl jsem tu Edimax 50Mbps.Nastavili dva počítače-vše zdarma!A smlouvu mám s měsíční výpovědí.

U Losanu jsem měl smlouvu na rok,výpověď jen k výročí s měsíční výp. lhůtou a v & 9 mají rozhodčí doložku.

 
od dzusby
příspěvků: 3
IP: (zobrazit)

Džusby:25.10.2010 11:57Odpověď pro TECHNIKUSE.

Jsem z Ústí n.L. a využívám služby od Všebořicenetu.

Upravili si mou antenu,doporučili nový router za cenu z eshopu včetně nastavení(TP-Link 150Mbps za 800Kč),měl jsem tu Edimax 50Mbps.Nastavili dva počítače-vše zdarma!A smlouvu mám s měsíční výpovědí.

U Losanu jsem měl smlouvu na rok,výpověď jen k výročí s měsíční výp. lhůtou a v & 9 mají rozhodčí doložku.

Teď jsem si udělal dva testy a průměr mám 10425/5300 a 11,25s.

Tady v UL můžu jen doporučit.

 
Toto téma je zamknuto, nelze do něj přidávat reakce.
Můžete založit nové téma.